--Advertisement--

การตกแต่งสวนให้สวยอยู่ตลอดเวลา The garden

ขั้นตอนที่ 1
การตรวจสอบพื้นที่ เพื่อดูแลความเหมาะสมในการออกแบบสวนโดยต้องคำนึงถึงขนาดพื้นที่,ทิศทางของแสง,ลักษณะของดิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อที่จะได้จัดขนาดและลักษณะของต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่    

ขั้นตอนที่ 2
ทำการร่างแบบ เพื่อกำหนดตำแหน่งของต้นไม้,หินที่จะจัดวาง หรือ บ่อน้ำและน้ำตกว่าควรจะอยู่ที่ใด การร่างแบบลงบนกระดาษจะช่วยให้นึกภาพออกได้ชัดเจนกว่าและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้ลงตัวได้ง่ายเมื่อพอใจกับแบบร่างแล้วดำเนินงานขั้นต่อไป    

ขั้นตอนที่ 3
การเลือกซื้อพรรณไม้ เพื่อให้ได้พรรณไม้ตามที่ กำหนดไว้ก่อนหน้าอีกทั้งยังได้เห็นพรรณไม้ในลักษณะเป็นของจริง ทำให้สามารถมองเห็นภาพตามที่กำหนดไว้ชัดเจนขึ้นก่อนเลือกซื้อพรรณไม้ควรศึกษาลักษณะของพรรณไม้นั้นๆว่าเหมาะสมกับพื้นที่ๆจะจัด สวนหรือไม่เช่นขนาดของต้นไม้เมื่อโตเต็มที่,สีของพรรณไม้,ควรจะเลือกไม้ดอก หรือไม้ใบ เป็นต้น

การตกแต่งสวนให้สวยอยู่ตลอดเวลา The garden

ขั้นตอนที่ 4
การปรับพื้นที่ เพื่อให้ได้สภาพเหมือนกับแบบที่ร่างเอาไว้เช่นบางส่วนที่ต้องการทำเนินให้เอาปูนขาวโรยรอบๆบริเวณนั้นไว้เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่ งแล้วถมดินให้เป็นเนินตามที่ต้องการการปรับพื้น ที่ควรจะทำหลังจากการก่อสร้างในส่วนอื่นๆเสร็จสิ้นแล้วเพราะอาจจะมีการขุดท่อประปาหรือวางสายไฟซึ่งจะทำให้พื้นที่ๆปรับไว้ได้รับความเสียหาย    

ขั้นตอนที่ 5
การปลูกต้นไม้ใหญ่ ควรเตรียมหลุมสำหรับปลูกไม้ ซึ่งเป็นไม้ใหญ่ก่อน แล้วจึงปลูกไม้มุมและไม้คลุมดินเป็นลำดับต่อไป ตำแหน่งการปลูกให้ดูจากแบบ ร่างที่ทำไว้ล่วงหน้าไว้ ก่อนแล้วการปูทางเท้า ทำหลังจากการปลูกหญ้าเสร็จแล้วจากนั้นให้เลือกวัสดุในการทำทางเท้าและกำหนดทิศทางโดยดูจากแบบร่างแล้วใช้ปูนขาวโรยเพื่อกำหนดตำแหน่งให้ ถูกต้อง และยังเป็นการทำให้เห็นภาพก่อนการปูพื้นจริงซึ่งทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งแก้ไข

การตกแต่งสวนให้สวยอยู่ตลอดเวลา The garden

ที่มา homedd.comLabels: , , ,


Leave A Comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...