--Advertisement--

วิธีจัดสวนญี่ปุ่นตามบ้าน Oriental Style

สวนญี่ปุ่น หรือ สวน Oriental Style นับเป็นสวนที่มีเอกลักษณ์เป็นสไตล์เฉพาะตัว ด้วยความงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงความสงบ และสันติสุขอันลึกซึ้ง จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น แต่หากยังแพร่หลายไปในนานาประเทศทั่วโลกอีกด้วย โดยองค์ประกอบทางกายภาพของสวนญี่ปุ่นนั้น ได้แก่ อ่างน้ำ กรวด หิน ตะเกียง กรวด ต้นไม้ น้ำ รั้ว และสะพาน

สวนญี่ปุ่น มีวิวัฒนาการมาจากเมืองจีน ผ่านเกาหลี และมามีชื่อเสียงในดินแดนอาทิตย์อุทัยนี้  โดยเริ่มจากวัดซึ่งมีพระภิกษุ นักกวี และนักปราชญ์ มาชุมนุมถ่ายทอดจินตนาการจากจิตรกรรม  บทกวี ออกมาในรูปแบบของสวน ทำให้สวนญี่ปุ่นมีหลักปรัชญาทางศาสนาและความงดงามของธรรมชาติผสมผสานกัน  ตามหลักความเชื่อของลัทธิ "เต๋า" และพุทธศาสนานิกาย "เซ็น" ซึ่งสอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสันติ เคารพ และเป็นมิตร

วิธีจัดสวนญี่ปุ่นตามบ้าน Oriental Style


ลักษณะของสวนญี่ปุ่นบ่งบอกถึงนิสัยใจคอความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในสมัยก่อน   ซึ่งดำรงชีวิตอย่างสมถะอดออม และเรียบง่าย ดังนั้น รูปลักษณะของสวนญี่ปุ่นจึงไม่เพียงแต่จะมีองค์ประกอบของศิลปะอย่างครบถ้วนเท่านั้น หากยังแฝงไว้ด้วยความสะอาด สงบ ลึกซึ้งเกิดจินตนาการสานต่อ


สวนญี่ปุ่น อาจแยกประเภทได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือสวนธรรมชาติและสวนหิน

- สวนธรรมชาติ
- สวนหิน
- หลักการจัดสวนญี่ปุ่นในอาคารบ้านเรือน

สวนญี่ปุ่นที่ดี ไม่ควรให้เพียงความสวยงามอย่างเดียว หากยังควรแฝงความรู้สึกถึงความสงบ สันติสุข ปิติ และชุ่มชื่น เข้าไปถึงจิตวิญญาณอีกด้วย  จึงนับเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

วิธีจัดสวนญี่ปุ่นตามบ้าน Oriental Style
ที่มา decorreport.comLabels: , , ,


Leave A Comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...