--Advertisement--

การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ที่ถูกต้องและแน่นอน

การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์

ปัจจัยที่มีผลทำให้กระเบื้องหลุดร่อน
การปูกระเบื้องโดยใช้ปูนผสมทรายป้ายใต้แผ่นหลังกระเบื้องเป็นจุดๆ (ดังภาพ) จะทำให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิว เป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องแตกหักง่าย หรือกรณีมีน้ำรั่วซึม น้ำก็สามารถไหลไปตามช่องว่าง ทำให้เกิดปัญหากับพื้นผิวบริเวณอื่นๆ ได้
กรณีใช้กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องแต่ปูผิดวิธี เช่น การป้ายกาวซีเมนต์ใต้แผ่นกระเบื้องเป็นจุดๆ แบบ ซาลาเปา (ดังภาพที่ 3) หรือการใช้เกรียงใบโพธิ์ปาดกาวไปที่หลังกระเบื้อง จะทำให้ประสิทธิภาพของกาวซีเมนต์ลดลง อันเป็นสาเหตุให้กระเบื้องเกิดการหลุดร่อนได้ภายหลัง

การที่กาวซีเมนต์มีประสิทธิภาพการยึดเกาะดี คือ ควรใช้เกรียงหวีหรือเกรียงฟันฉลามปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว เกลี่ยให้ทั่วเพื่อรักษาระดับความหนาของกาวซีเมนต์ให้สม่ำเสมอ ในบางกรณี เช่น กระเบื้องขนาดใหญ่หรือหลังกระเบื้องมีร่อง จำเป็นต้องปาดกาวซีเมนต์ใต้แผ่นกระเบื้องอีกชั้นหนึ่งด้วย

การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์แต่นำกระเบื้องไปแช่น้ำ จะทำให้สัดส่วนระหว่างน้ำกับกาวซีเมนต์ที่ผู้ผลิตออกแบบมาแล้วเกิดความคลาดเคลื่อนไป ซึ่งอาจส่งผลให้กระเบื้องไหลกรณีปูที่ผนังหรือประสิทธิภาพการยึดเกาะของกาวซีเมนต์ลดลง ดังนั้นไม่ควรนำกระเบื้องไปแช่น้ำก่อนปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ เวเบอร์

ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ selectcon.com

กรณีปูกระเบื้องแผ่นใหญ่แบบวิธีดั้งเดิม คือ การปูสด โดยใช้ซีเมนต์ผสมทรายปูกระเบื้องและปรับระดับไปพร้อมกัน วิธีนี้กระเบื้องจะหลุดร่อนและแตกตามมุมได้ภายหลัง

การปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์จำเป็นต้องเลือกประเภทของกาวซีเมนต์ให้ถูกต้องกับการใช้งาน เช่น ถ้าปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ควรใช้กาวซีเมนต์เกรดพิเศษที่มีส่วนผสมของสารโพลีเมอร์สำหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่โดยเฉพาะ

ที่มา weberthai.comLabels: , ,


Leave A Comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...